• Opće informacije

Opće informacije

Turistička zajednica općine je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima s područja Općine Novigrad.


Tijela Turističke zajednice općine Novigrad su Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i Predsjednik


Zadaće TZO Novigrad su sljedeće:

 1. promoviranje turističke destinacije samostalno i putem udruženog oglašavanja;
 2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Općine;
 3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine;
 4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora;
 5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;
 6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na razini područja Zajednice;
 7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine i mjesta na području Zajednice u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture;
 8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, športskim i drugim manifestacijama, radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista;
 9. izdavanje turističkih promotivnih materijala;
 10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;
 11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, športskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;
 12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su izravno ili neizravno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike  razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude;
 13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša, te prirodne i kulturne baštine;
 14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo  gospodarsko korištenje;
 15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka;
 16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine;
 17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista;
 18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga;
 19. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i  financijskom planu Zajednice;
 20. ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade;
 21. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama Turističke zajednice Zadarske županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja Županije.


Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija.


Predsjednik: Joso Klapan

Direktorica Turističkog ureda: Petra Bolanča

Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 23312 Novigrad

Telefon: +385 23 375 629

e-mail: info@visitnovigrad.hr